Pikantes Cordon bleu mit Beilage (Speck, Hauswurst, Käse)